מדיניות שימוש באתר

מדיניות שימוש באתר "צימר וילה בוטיק"

1. כללי

 

1.1. אתר האינטרנט הינו אתר האינטרנט מגזין תיירות צימר וילה בוטיק

(להלן: ”צימר וילה בוטיק“).

 

1.2. כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או האתר.

 

1.3. חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

1.4. המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של צימר וילה בוטיק, כי צימר וילה בוטיק שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות צימר וילה בוטיק ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של המלון, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.

 

1.5. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודו או בשמו של צימר וילה בוטיק כבעל זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.

 

2. סיכונים ואחריות

 

2.1. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

 

2.2. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.

 

2.3. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראיהן במציאות.

 

2.4. המידע מוצג באתר כפי שהוא (“as is“) ו צימר וילה בוטיק אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן בו הנו עושה שימוש במידע.

 

2.5. צימר וילה בוטיק עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס. צימר וילה בוטיק לא יישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי צימר וילה בוטיק והן על ידי צדדים שלישיים.

 

2.6. צימר וילה בוטיק לא יהיה אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.

 

2.7. צימר וילה בוטיק לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.

 

2.8. צימר וילה בוטיק לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד שלישי אחר.

 

3. הזמנת אירוח

 

3.1. כללי

 

3.1.1. המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לקרוא, ליצור קשר עם עסקי תיירות ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.

 

3.1.2. צימר וילה בוטיק רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. צימר וילה בוטיק יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם.

 

3.1.3. צימר וילה בוטיק רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המלון בקשר לכך.

 

3.1.4. צימר וילה בוטיק הינו אתר “מגזין” שבו תכנים שיווקיים, ופרסומיים. האתר מציג מידע שנאסף מרשת האינטרנט ו\או מהעסק המוצג באתר למטרת המלצה בלבד.

איסוף מידע ושימוש בעוגיות

כללי

1.1 אתר צימר וילה בוטיק (להלן: “האתר”) משמש כבלוג תוכן הסוקר מידע רב בדבר מגוון הדרכים לייצור הכנסה נוספת, יזמויות ואפשרויות לעבודה מהבית. האתר פונה למגוון האוכלוסיות בארץ, על מנת להציע דרכים שונות להגדלת ההכנסה החודשית של כל אחד. האתר אינו מוכר מוצרים ו\או שירותים ומהווה בלוג מידע בלבד. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי שימוש אלו (להלן: “תנאי השימוש”). אנא קרא תנאים אלה בעיון, שכן כל שימוש באתר ותכניו מהווה את הסכמתך ואישורך לכל האמור בתנאי שימוש אלו. בעלי אתר זה (להלן: “בעלי האתר”) שומרים לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מדי תקופה, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי כלשהו שייעשה בתנאי השימוש יחל מרגע פרסומו בדף זה באתר.

1.2 השימוש באתר והגלישה בו מותנה בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו בעיון ובקפידה בטרם השימוש ויעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה.

אתרים חיצוניים

2.1 באתר צימר וילה בוטיק עשויים להופיע קישורים לאתרים חיצוניים, לרבות קישורים לאתרים הפועלים בשיווק שותפים (להלן: “אתרים חיצוניים”) ו/או מודעות פרסומת של צדדים שלישיים ו/או תכנים פרסומיים ממומנים אחרים. אתרים ו/או מודעות אלה, נמצאים בשליטת גורמים וחברות שאינם נתונים לשליטתם של בעלי האתר והם אינם נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם או להסתמכות על אותם תכנים.

הגבלת אחריות בעלי האתר ו/או מי מטעמם

3.1 באתר מתפרסמים באופן שוטף תכנים, מידע, כתבות ומדריכים. כל המידע מוגש כשירות לציבור הרחב במטרה להציג אפשרויות שונות לייצור הכנסה נוספת מהאינטרנט. בעלי האתר משקיעים מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשים, תוכן אמין, אמיתי ועדכני. למרות זאת, כחלק מטבע הדברים, יש לציין כי ייתכן שתתרחשנה טעויות בתהליך עיבוד ופרסום תכני האתר. נוסף על כן, בעלי האתר משתדלים, אך לא יכולים לעדכן באופן שוטף את תכני האתר הקיימים. באם אחד מהם כבר אינו רלוונטי ו\או אינו נכון בחלוף זמן מסוים מפרסומו, בעלי האתר אינם אחראיים לכל מידע הכלול בתוכן ולא יהיו אחראיים לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן הנמצא באתר. בעלי האתר ממליצים לכל אדם המשתמש במידע לבדוק את תכנו באופן עצמאי; כל האמור באתר לא מהווה תחליף להתייעצות עם בעל מקצוע בתחום ו/או לבדיקה עצמאית של המשתמש.

3.2  במקרה של טעות, לא תעמוד למשתמש הזכות ליהנות מהטעות בכל צורה שהיא. בעלי האתר לא יהיו אחראים לשום נזק אם ייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו באופן בלעדי, הינה על אחריות המשתמש בלבד. צוות האתר לא יהיו מחויבים לפצות את המשתמש בגין כל נזק או הפסד שאירע לו כתוצאה מהשימוש באתר. המשתמש מוותר על כל טענה ו\או תביעה כלפי האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר או הסתמכות אליו.

במהלך גלישתך באתר, ייתכן וייאספו פרטים אודותיך. להלן פירוט בדבר סוגי המידע שאנחנו אוספים באתר, אופן אחסונו והשימוש בו:

המידע הנאסף:

4.1 פרטי מידע במסגרת הליך הרשמה שאותם תספק מרצונך והמשמשים לזיהוי אישי כגון : שם, כתובת דוא"ל, טלפון וכיו"ב.

4.2 מידע סטטיסטי כגון נתוני מיקום, כתובת IP, סוג והגדרות המכשיר, שפה, סוג דפדפן,

מידע מרשתות חברתיות כגון: טווח גילאים, מין, הצעות ושירותים שהתעניינת בהם, ניטור הרגלי גלישה, נתוני שימוש, מידע ופרסומות שצפית בהם, דפי אינטרנט שגלשת בהם, מוצרים שרכשת, תחומי עניין וכיו"ב.

השימוש במידע

4.3 מידע שתזין מרצונך יישמר במאגרי המידע שלנו כמפורט להלן ואנו נשתמש בו לצרכי יצירת קשר וכן בכדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, ניוזלטרים, והצעות פרסומיות שייתכן שיענייננו אותך, וכן לצרכי ניתוח, פילוח ושיפור חוויית השירות ו/או הגלישה שלך.

4.4 המידע הסטטיסטי נאסף באמצעות קטעי קוד הנשמרים במכשירך והוא נשאר אנונימי ואינו יכול לשמש אותנו כדי לזהות אותך בשום צורה. המידע הנ"ל נאסף כדי לנהל ולשפר את חוויית השימוש / הגלישה באתר, בין היתר באמצעות התאמת התכנים והפרסומות שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי העניין שלך, וכן לצורך בקרה, פילוח וניטור הרגלי שימוש של גולשים.

שמירת, אבטחת והגנת המידע

5.1 המידע המזהה אודותיך ושאותו תמסור מרצונך, ייאסף ויישמר במאגרי המידע שלנו.

5.2 אנו משקיעים מאמצים רבים כדי להגן על המידע, בין היתר באמצעות מערכות שונות לאבטחת מידע. יחד עם זאת, מערכות אלו אינן חסינות לחלוטין בפני וירוסים ו/או תוכנות זדוניות להם הנך חשוף בעת גלישה ברשת ו/או פריצה ו/או חדירה בלתי מורשית, ולכן אין באפשרותן להגן על המידע הגנה מוחלטת ואנו מסירים מעצמנו כל אחריות, בקשר לכל נזק שייגרם לך בעקבות פריצה כאמור ו/או גניבת מידע.

5.3 המידע אודותיך יישמר כל אימת שתשתמש באתר או בשירותים שלנו, ולאחר מכן לצורך הצעות ועדכונים, או דיוור אחר, בהתאם לתנאיה של מדיניות זו.

5.4 אנחנו נשמור את המידע אודותיך גם במשך התקופה הנדרשת להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, וכן לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, אכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתרים.

5.5 יחד עם זאת, אנו מתחייבים לשמור על פרטיותך ולא להעביר את המידע אודותיך לצדדים שלישיים, אלא בכפוף להוראה שיפוטית בלבד וככל שזו תינתן.

זכויותיך ביחס למידע

5.6 אתה זכאי לעיין במידע שנאסף אודותיך, ששמור במאגרי המידע שלנו, ושמזוהה ומשויך אליך. אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה ומשוייך אליך.

5.7 אתה זכאי בכל עת לבקש הסרתך מרשימת התפוצה ו/או מחיקת ו/או עדכון פרטיך.

עוגיות ומערכות ניטור ובקרה

5.8 האתר עושה שימוש בעוגיות ו/או פיקסלים ו/או קודי אנליטיקס ו/או מערכות נוספות שאוספות מידע ומנטרות את השימוש באתרים (להלן "עוגיות"). עוגיות הנן מחרוזות של טקסט ומספרים, הנשמרות בזיכרון המכשיר שלך ומאפשרות איסוף מידע סטטיסטי ושמירת מידע בלתי מזהה אודותיך כגון אופי השימוש שלך באתר, משך שהייתך בו, מהיכן הגעת אליו, אינפורמציה בה התעניינת או שאותה חיפשת באתר, כתובת IP, מיקום וסוג המכשיר שלך וכיו"ב.

5.9 כמו כן משמשות העוגיות, בהתבסס על הנתונים הנ"ל, התאמת מיטבית של תכני האתר להעדפותיך ולתחומי העניין שלך, לצרכי ניתוח, ניהול ושיפור חוויית הגלישה שלך בו וכן לצרכי מחקר ובקרה.

5.10 מחיקת  עוגיות – אתה יכול למחוק, או להפסיק לחלוטין את השימוש בעוגיות , באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך. יתכן שנטרול השימוש בעוגיות , יפגע באפשרותך להשתמש בחלק מהפונקציות באתר ו/או באיכות וחוויית הגלישה.

איסורים

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. בנוסף לכל האמור להלן, בגלישתך באתר הנך מתחייב כי לא תבצע  את הדברים המפורטים כדלקמן:

6.1 התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או מצג שווא ו\או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו בין אם בתגובות למאמרים והמדריכים המוצגים באתר או בין אם ביצירת קשר עם בעלי האתר.

6.2 הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי, מטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או גוף כלשהו המשתמש באתר.

6.3 הפצה של “דואר זבל” (spam), או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר ו\או מערכת התגובות באתר.

6.4 שינוי, עיבוד, שכפול, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע.

6.5 העתקה ו\או תרגום ו\או שכפול של תכנים כתובים המוצגים באתר.

6.6 פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות ושייכות לאתר זה ובעליו.

6.7 לקיחת האתר, ו\או כל חלק ממנו והשמתו בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), ללא הסכמה מפורשת ובכתב מבעלי האתר.

6.8 שימוש בכל רובוט, “תולעת” (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

הסכמה לתנאי השימוש

7.1  הסכם זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר מטעמם.

7.2 הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר מרוויחים כסף באינטרנט בין המשתמש לבין בעלי האתר ו\או מי מטעמם.

7.3 השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל תנאי ותנאי שמפורט בהסכם זה במלואם.

המשך גלישה וביקור באתר מהווה הסכמה מלאה לכל תנאים אלו.

השווה

הכניסו את מילת המפתח

דילוג לתוכן